XL Technics

Dakwerken
Dakisolatie
Asbesthoudende-leien-verwijderen

ALGEMENE VOORWAARDEN XL TECHNICS

Identificatie:

 1. XL TECHNICS is een handelsvennootschap die de vorm heeft aangenomen van een BV met maatschappelijke zetel te
  Waversebaan 14
  1982 ELEWIJT
  en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0541.971.068 
  Email: Info@xltechnics.be. GSM: +32 (0)492 79 84 23

Algemene draagwijdte der voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en XL TECHNICS, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of aannemingsovereenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling:

 1. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
 2. XL TECHNICS behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden.
 3. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een bijlage bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd.
 4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de Klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Leveringen en termijnen:

 1. De voorziende uitvoeringstermijnen – die louter indicatief en aldus niet-bindend zijn – worden van rechtswege en zonder schadevergoeding geschorst in de volgende gevallen:
  • Elke gebeurtenis die uit een menselijk en redelijk oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van XL TECHNICS, zo onder meer (maar niet-limitatief): ongevallen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij XL TECHNICS of bij diens leveranciers voordoen.
  • Een verplichte stopzetting van de werken van overheidswege ingevolge een procedure aanhangig voor de Raad van State en/of andere rechtsbank.
  • Zaterdagen en zondagen.
  • Wettelijke feestdagen.
  • Jaarlijkse betaalde feestdagen
  • Periodes waarin niet mag worden gewerkt ten gevolge een beslissing van het schepencollege en/of de gemeenteraad van de plaats waar de werken worden uitgevoerd.
  • Elke vertraging in betaling vanwege de Klant.
  • Elke vertraging ingevolge het gebrek aan beslissing door de Klant of door wijzigingen die de Klant beslist door te voeren aan de werken.
  • Elke vertraging ingevolge de werken die de Klant zelf uitvoert of laat uitvoeren door een andere aannemer en dewelke de uitvoering van de werken door XL TECHNICS verhinderen of bemoeilijken.
  • Niet-werkbare dagen. Volgende gevallen geven aanleiding tot een niet-werkbare dag:
   • Temperaturen gedurende de dag of nacht lager dan of gelijk aan 0 ° Celsius.
   • Windsnelheden van meer dan 50 km/uur.
   • Regenperiodes gedurende de dag gelijk aan of langer dan 3 uur, al dan niet onderbroken.
   • Mist met zichtbaarheid tot 50 meter.
   • Regen met hevig onweer en bliksem.

Beëindiging:

 1. De Klant is ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen mits hij XL TECHNICS vergoedt voor de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 15 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
 2. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 15 % van de totale aannemingssom zonder BTW.

Aansprakelijkheid:

 1. De klant is jegens XL TECHNICS aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal XL TECHNICS ter zake integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. XL TECHNICS is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan XL TECHNICS gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens XL TECHNICS en via integrale vrijwaring van XL TECHNICS jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan XL TECHNICS door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van XL TECHNICS een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.
 3. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van XL TECHNICS toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 4. In geen enkel geval is XL TECHNICS aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door XL TECHNICS, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.
 5. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
 6. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen wel toepassing vindt, moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
 7. In geen geval is XL TECHNICS aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.
 8. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.

Oplevering:

 1. De voorlopige oplevering van de werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding van de werken zodat vanaf dan de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang neemt.
 2. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare gebreken dekken, zonder verder of later verhaal vanwege de Klant.
 3. XL TECHNICS kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van één jaar na de voorlopig oplevering. Elke rechtsvordering op die grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Klant kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek.
 4. Als de Klant nalaat aan de voorlopige oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voormelde periode van 15 dagen.
 5. In alle gevallen zal de gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de Klant, de bouwheer of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
 6. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

Klachten en betwisting:

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht/betwisting aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van XL TECHNICS binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.

Eigendom- en risico-overdracht:

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van XL TECHNICS tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van XL TECHNICS slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan XL TECHNICS zou toebehoren.
 2. Het risico gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van XL TECHNICS verlaten. De Klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten:

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op onze maatschappelijke zetel of door overschrijving op het rekeningnummer: IBAN BE26 7310 3521 6429 (BIC: KRED BEBB). De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant.
 2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd gelijk aan de 12%, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling, alsmede een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR.
 3. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Privacy en persoonsgegevens:

 1. XL TECHNICS is als gegevensverwerker verantwoordelijk voor alle verwerkingen van verstrekte persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt teneinde ons toe te laten om onze werken te leveren (uitvoering van aannemingsovereenkomst), en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard en kunnen enkel overgemaakt worden aan (onder)aannemers die krachtens een overeenkomst met XL TECHNICS verbonden zijn of aan gegevensverwerkers dewelke verbonden zijn door een verwerkersovereenkomst.
 4. Uw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor vermelde doeleinden.
 5. De klant heeft het recht op toegang, op het doorvoeren van correcties, op het actualiseren van persoonsgegevens. De klant kan beperkingen opleggen inzake verdere verwerkingsactiviteiten, wissing van alle persoonsgegevens vragen of een kopie van de persoonsgegevens in een leesbare vorm vragen zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen. Alle verzoeken dienen gericht te worden aan info@xltechnics.be. Indien het antwoord niet zou voldoen, kan de Klant contact opnemen met de Belgische privacy autoriteit op het volgend adres:
  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B – 1000 BRUSSEL en per e-mail op commission@privacycommission.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

 1. Voor alle geschillen tussen de Klant en XL TECHNICS zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van BRUSSEL.
  Enkel het Belgische recht is van toepassing

XL Technics

Dakwerken

Isolatie

Asbesthoudende leien verwijderen

logo
XL Technics

Waversebaan 14 
1982 ELEWIJT

Tel: 0492 79 84 23

BTW BE 0541.971.068 

Volg mij op
Deel deze site op

 © 2020 Copyright: GW-Design-IT